Kaisthana Samithi

Kaisthana Samithi Members 2023-2024
DESIGNATION NAME TELE - HOME MOB NO E-Mail
PRESIDENT Rev. MANJUNATH SUNDER R 07-2435455 056-6542216 vicar@rakmarthomachurch.com
VICE PRESIDENT Dr. Thomas Cheriyan   050-579 1691 jessy0071@rediffmail.com
SECRETARY Mrs. Elizebeth Reji   050-571 5270 restinraji@gmail.com
TRUSTEE Mr. Sanju Simon Joseph   050- 371 9671 sanju371@yahoo.co.in
ACCOUNTANT Mr. Varghese Philip   050-518 6100 philsm1970@gmail.com
LAY LEADER Mr. Lijo T. Abraham   055-615 1331 lijolenny@gmail.com
LAY LEADER Mr. SHAJI THOMAS   050-3897632 shajithomas2377@yahoo.com
MANDLAM REPRESNTATIVE Mrs. Reji Cheriyan   056-394 7002 restinraji@gmail.com
BHADRASANAM REPRESENTATIVE Mr. Lijo Kurian   055-478 1325 lijolini@gmail.com
AREA REPRESENTATIVES
MAMOURAH, MAREEDH & JULAN MR. SHAJI THOMAS   055-780 7685 shajithomas2377@yahoo.com
AL NAKHEEL Mr. Lijo Kurian   055-478 1325 lijolini@gmail.com 
RAS AL KHAIMAH Mr. George Kuriott   050-688 3850 georgekuriottu@ gmail.com
SAQR Mr. Koshy P Jacob 07-22177896 07-22177896
UAQ/JAZEERA Mr. Sooraj K John   050-632 3147 sooraj.jhn@gmail.com
ORGANISATIONS/EVENTS REPRESENTATIVES
PARISH MISSION Mr. Binu Mathew   055-966 1367 binukannanparampi@gmail.com 
YUVAJANA SAKHYAM Mr. Robin Varghese   052 206 8292 robinvarghese999@gmail.com
SEVIKA SANGAM Mrs. Libi Stanly 050-766 8043 libystalin@gmail.com
SUNDAY SCHOOL Mrs. Leena Varghese   055-342 6462 leenabin@gmail.com
CHOIR Ms. Roshni Jacob   055-266 0419 roshinij5@gmail.com