Kaisthana Samithi

Kaisthana Samithi Members 2019-2020 --%>
DESIGNATION NAME TELE - HOME MOB NO E-Mail
PRESIDENT Rev. SOJAN V THOMAS 07-2435455 056-6542216 vicar@rakmarthomachurch.com
VICE PRESIDENT MR. MATHEW  THOMAS   050-6477287 mthomas11@slb.com
SECRETARY Mr.MATHAI CHETTIPARAMBIL   050-1991742 mathaicm2009@gmail.com
TRUSTEE Mr.NIM ABRAHAM MATHEW   055-3052100 jinunim@gmail.com
ACCOUNTANT Mr.KOSHY .M. PHILIP   050-6413460 koshymphilip@gmail.com
LAY LEADER Mr.JOSEPH CHACKO   050-5601992 josephchacko51@gmail.com
LAY LEADER Mr.VARGHESE K.C   055-9454562 jomsvava@gmail.com
MANDLAM REPRESNTATIVE MR. MONCY THOMAS   050-5602275 moncythomas29@yahoo.com
BHADRASANAM REPRESENTATIVE MR. GEORGE KURIOTTU   050-6883850 georgekuriottu@gmail.com
AREA REPRESENTATIVES
MAMOURAH MR. VIJI ABRAHAM   055-5960320 manjuvarghese58@yahoo.com
MAREEDH & JULAN Mr.JOLLY KOSHY   050-5454163 jollychiramel@gmail.com
AL NAKHEEL Mr.LOJO KURIAN   055-4781325 lijolini@gmail.com
RAS AL KHAIMAH Mr.DILAN THOMAS   050-2608875 dilan.thomas@hotmail.com
SAQR MR. VARGHESE M.V   050-5101175 sallythampy@gmail.com
JAZEERA Mr.SHYJU MATHEW   055-4012338
UAQ Mr.SOORAJ K JOHN   050-6323147
ORGANISATIONS/EVENTS REPRESENTATIVES
PARISH MISSION Mr.RAJI CHERIAN   056-3947002
YUVAJANA SAKHYAM Mr.JOBY THOMAS   055-1440755
SEVIKA SANGAM Mrs.ELIZABETH RAJI   050-5715270
SUNDAY SCHOOL SUNDAY SCHOOL MR. SHIBU THAMPAN   050-3743715 sthampan@gmail.com
CHOIR Mr.ABRAHAM C.A   055-7908991 alsaadllc@gmail.com
HARVEST FESTIVAL Mr.BIJU THOMAS   050-7794656 bijurakjulphar@gmail.com
SYSTEM ADMIN Mr. BINU ABRAHAM VARGHESE   050-6975078 emailtobinu@gmail.com