Kaisthana Samithi

Kaisthana Samithi Members 2018-2019
DESIGNATION NAME TELE - HOME MOB NO E-Mail
PRESIDENT Rev. SOJAN V THOMAS 07-2435455 052-9749404 vicar@rakmarthomachurch.com
VICE PRESIDENT MR. MATHEW  THOMAS   050-6477287 mthomas11@slb.com
SECRETARY MR. BINU VARGHESE MUTHIRAKALAYIL   055-2677138  binurak@gmail.com
TRUSTEE MR.VARGHESE PHILIP   050-5186100 philsm1970@gmail.com
ACCOUNTANT MR. MIDHUN JOSEPH JOHN   055-1662511 midhunjon@yahoo.com
LAY LEADER MR.VARGHESE RAJESH MATHEW   050-3714026 rajeshvmathew@rediffmail.com
LAY LEADER MR. APPU C.ABRAHAM   055-6824756 alsaadllc@gmail.com
MANDLAM REPRESNTATIVE MR. MONCY THOMAS   050-5602275 moncythomas29@yahoo.com
BHADRASANAM REPRESENTATIVE MR. GEORGE KURIOTTU   050-6883850 georgekuriottu@gmail.com
AREA REPRESENTATIVES
MAMOURAH MR. VIJI ABRAHAM   055-5960320 manjuvarghese58@yahoo.com
MAREEDH & JULAN MR.MATHEW DAVID   050-6903631 silvi.mathew@gmail.com
AL NAKHEEL MR.ABRAHAM SCARIA   050-7401084 samscaria@gmail.com
RAS AL KHAIMAH MRS. RAJI MATHEW   050-7102767 rajimathewgeorge@yahoo.com
SAQR MR. VARGHESE M.V   050-5101175 sallythampy@gmail.com
JAZEERA MR. MATHAI CHETTIPARAMBIL   050-4311403 mathaicm2009@gmail.com
ORGANISATIONS REPRESENTATIVES
PARISH MISSION MR. VARGHESE K.C   055-9454562 jomsvava@gmail.com
YUVAJANA SAKHYAM MR. LIJO T.ABRAHAM   050-7092324 lijolenny@gmail.com
SEVIKA SANGAM MRS. SHEEBA MONCY   050-6902631 math_kpa@yahoo.com
SUNDAY SCHOOL SUNDAY SCHOOL MR. SHIBU THAMPAN   050-3743715 sthampan@gmail.com
CHOIR MR. ROBIN JACOB   056-1399750 lalkpk@yahoo.com
CHURCH WEBMASTER Mr. BINU VARGHESE MUTHIRAKALAYIL   055-2677138 binurak@gmail.com