Kaisthana Samithi

Kaisthana Samithi Members 2014-2015
DESIGNATION NAME TELE - HOME MOB NO E-Mail
PRESIDENT REV. M. T. VARUGHESE 07-2435455 052-9749404 vicar@rakmarthomachurch.com
VICE PRESIDENT MR. ALEXANDER K G 07-2286169 050-6701325 alex4athome@yahoo.com
SECRETARY MR.BINU THOMAS   050-8427060 bbinoos@yahoo.co.in
TRUSTEE MR. VARGHESE PHILIP 07-2263760 050-5186100 philsm1970@gmail.com
ACCOUNTANT MR. BINU VARGHESE   050-5404942 binurak@gmail.com
LAY LEADER MR.JOSEPH CHACKO 07-2288076 050-5601992 josephchacko51@gmail.com
LAY LEADER MR. ABRAHAM M.S   050-3538390  
MANDLAM REPRESNTATIVE MR. MATHEW C GEORGE 07-2269395 050-7241310 mathew@mentormc.com
BHADRASANAM REPRESENTATIVE MR. THOMAS SAMUEL 07-2222049 050-7793223 thomas@rakgas.ae
AREA REPRESENTATIVES
MAMOURAH MR. MATHEW THOMAS 07-2288215 050-6477287 mthomas11@slb.com
MAREEDH & JULAN MR.RAJI CHERIYAN 07-2271193 050-5715270  
AL NAKHEEL MR.NIM ABRAHAM   055-3052100 jinunim@gmail.com
RAS AL KHAIMAH MR.GEORGE KURIOTTE   050-6883850 georgekuriottu@gmail.com
SAQR MR. VARGHESE M.V 07-2213268 050-5101175 sallythampy@gmail.com
JAZEERA MR. THOMAS KURIAN   050-1950878  
ORGANISATIONS REPRESENTATIVES
PARISH MISSION MR.MONCY THOMAS 07-2272125 050-5602275  moncythomas29@yahoo.com
YUVAJANA SAKHYAM MR.BIJU THOMAS 07-2441722 050-7794656 biju_ktr2002@rediffmail.com
SEVIKA SANGAM MRS. ELIZABETH REJI   050-8253680  
SUNDAY SCHOOL MR.SHIBU THAMPAN   050-3743715 s_thampan@yahoo.com
CHOIR Mrs. SHEEBA ABRAHAM   050-6902631 math_kpa@yahoo.com