Office Bearers 2022- 2023

President/Vicar Rev. MANJUNATH SUNDER R
Vicar/President
St. Thomas Mar Thoma Church
Al Jazeerah-
Ras Al Khaimah - PB No:14690
07-2435455/ 056-6542216
vicar@rakmarthomachurch.com
Vice President
MR. JOSEPH CHACKO
050-5601992
josephchacko51@gmail.com
Secretary Mrs. ANNY PHILIP
050-7455471
secretary@rakmarthomachurch.com
Trustee Mr. NIM ARAHAM
055-3052100  
jinunim@gmail.com
Acoountant MR. JOLLY KOSHY
050-5454163
jollychiramel@gmail.com
Lay Leader Mr.VARGHESE K.C
055-9454562
jomsvava@gmail.com
Lay Leader Mr. SHAJI THOMAS
050-3897632
shajithomas2377@yahoo.com
2013- 2014| 2014- 2015 | 2015- 2016 | 2017- 2018 | 2018- 2019 | 2019- 2020 | 2020- 2022