Kaisthana Samithi

Kaisthana Samithi Members 2016-2017
DESIGNATION NAME TELE - HOME MOB NO E-Mail
PRESIDENT REV. T. C CHERIAN 07-2435455 052-9749404 vicar@rakmarthomachurch.com
VICE PRESIDENT MR. THOMAS  GEORGE   050-6505348 tomgeo0112@yahoo.com
SECRETARY MR. ALEXANDER K.G 07-2286169 050-6701325  alex4athome@yahoo.com
TRUSTEE MR.SANTHOSH MATHEW   055-9887403 santhosh.m122@gmail.com
ACCOUNTANT MR. BINU VARGHESE   050-5404942 binurak@gmail.com
LAY LEADER MR.VARGHESE RAJESH MATHEW   050-3714026 rajeshvmathew@rediffmail.com
LAY LEADER MR. JOSEPH CHACKO   050-5601992 josephchacko51@gmail.com
MANDLAM REPRESNTATIVE MR. MATHEW C GEORGE 07-2269395 050-7241310 mathew@mentormc.com
BHADRASANAM REPRESENTATIVE MR. THOMAS SAMUEL 07-2222049 050-7793223 thomas@rakgas.ae
AREA REPRESENTATIVES
MAMOURAH MR. MATHEW THOMAS 07-2288215 050-6477287 mthomas11@slb.com
MAREEDH & JULAN MR.MATHEW DAVID   050-6903631 silvi.mathew@gmail.com
AL NAKHEEL MR.SANTHOSH SKARIA   055-7169183 skaria2001@gmail.com
RAS AL KHAIMAH MRS. RAJI MATHEW   050-7102767 rajimathewgeorge@yahoo.com
SAQR MR. VARGHESE M.V 07-2213268 050-5101175 sallythampy@gmail.com
JAZEERA MR. ANISH GEORGE ABRAHAM   050-503493287 anishga@rediffmail.com
ORGANISATIONS REPRESENTATIVES
PARISH MISSION MR. MATHAI CHETTIPARAMBIL   050- 4311403 mathaicm2009@gmail.com
YUVAJANA SAKHYAM MR. NIM ABRAHAM   055- 3052100 jinunim@gmail.com
SEVIKA SANGAM MRS. RAICHEL BIJU   050-5601173 rachelbiju@hotmail.com
SUNDAY SCHOOL SUNDAY SCHOOL MR.SHIBU THAMPAN   050-3743715 s_thampan@yahoo.com
CHOIR MR. ABRAHAM CA   055-7908991  
CHURCH WEBMASTER Mr. BINU ABRAHAM VARGHESE   050-6975078 binuav@hotmail.com